พระอัสสชิ

พระอัสสชิ เป็นพระสาวกที่สำคัญองค์หนึ่ง ท่านได้ชื่อว่าเป็น นักปราชญ์ และเป็นปูชนียบุคคล ผู้สมควรได้รับการเคารพสมดังที่พระสารีบุตรกล่าวสรรเสริญท่านว่า พระอัสสชิเป็นอาจารย์ของเรา ๒. คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

๑) มีความตั้งใจจริง

๒) ท่านเป็นผู้ที่เอาการงาน และมีความรับผิดชอบต่องาน โดยเฉพาะทางด้านการเผยแผ่พระศาสนา

พระอัสสชิหรือ พระอัสสชิเถระ เป็นพระภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ และพระอสีติมหาสาวก

เนื่องด้วยพราหมณ์ผู้เป็นบิดาของท่าน เคยเป็นพราหมณ์ 1 ใน 8 คนที่ได้รับนิมนต์เข้ารับภัตตาหารในพระราชวังกรุงกบิลพัสดุ์ในวันขนานพระนาม เจ้าชายสิทธัตถะ และได้ทำนายว่า เจ้าชายสิทธัตถะ หากออกผนวชจะได้บรรลุธรรมเป็น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บิดาของท่านจึงตั้งใจว่าหากเจ้าชายออกผนวชตนจะออกบวชตาม แต่ด้วยบิดาของท่านมีอายุมากแล้ว และเกรงว่าตนอาจจะอยู่ไม่ถึงวันที่เจ้าชายบรรลุเป็นพระอรหันต์ ท่านจึงสั่งเสียให้ลูกชายคืออัสสชิพราหมณ์ออกบวชหากเจ้าชายออกผนวชตามคำทำนาย โดยเมื่อเจ้าชายออกบวชท่านได้ตามโกณฑัญญพราหมณ์และบุตรพราหมณ์ 108 จำนวน 3 คนออกบวชด้วย

ประวัติของท่านหลังจากนี้คล้ายคลึงกับประวัติท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ

พระอัสสชิ เมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้ว มีบทบาทสำคัญในการช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาในช่วงต้นพุทธกาล ด้วยความเป็นผู้มีมารยาทน่าเลื่อมใสของท่าน ทำให้ท่านเป็นภิกษุรูปแรกที่ทำให้อุปติสสมาณพ ซึ่งต่อมาคือพระสารีบุตร เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท่านเป็นผู้กล่าวคาถาสำคัญยิ่งคาถาหนึ่งในพระพุทธศาสนาคือพระคาถา เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา … พระคาถานี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระคาถาสำคัญบทหนึ่งในพระพุทธศาสนา เพราะกล่าวถึงความเป็นเหตุผลและจุดมุ่งหมายในพระพุทธศาสนาไว้ในคาถาเดียว ท่านดำรงอายุพอสมควรแก่กาลก็ดับขันธปรินิพพาน

ท่านก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วย พระพุทธเจ้า เผยแพร่พระพุทธศาสนาในช่วงต้นพุทธกาล เป็น พระสงฆ์กลุ่มแรกที่ พระพุทธเจ้า ทรงส่งออกไปประกาศพระพุทธศาสนา ท่านเป็นผู้มีกิริยามารยาทน่าเลื่อมใสมาก จนทำให้อุปติสสะมาณพ บุตรแห่งนายบ้านนาลันทาเกิดความเลื่อมใส และยอมตนบวชใน พระพุทธศาสนา ท่านเป็นผู้กล่าว พระคาถาสำคัญใน พระพุทธศาสนา คือพระคาถาที่รู้จักกันดีว่าคือพระคาถา “เย ธมฺมา” พระคาถานี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระคาถาสำคัญบทหนึ่งในพระพุทธศาสนา เพราะกล่าวถึงความเป็นเหตุผลและจุดมุ่งหมายใน พระพุทธศาสนา ไว้ในคาถาเดียว คาถานี้ได้รับการยอมรับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยทวารวดี พระคาถาจำนวน 4 บาทนี้ได้ถูกนำมาจารึกลงและบรรจุไว้ในพระเจดีย์ในฐานะองค์แทนแห่งพระพุทธศาสนา[1] พระคาถาของท่านมีดังนี้ เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ ตถาคโตเตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมโณ

“ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ พระตถาคต กล่าวเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับของธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้”— พระอัสสชิเถระคาถา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น